Нормативно-правовий портфель

Нормативно-правова база

Положення «Про дошкільний навчальний заклад»
Положення «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»
Наказ МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах»
Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
Положення «Про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
Лист МОН України № 1/9-349 від 19.05.2006

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників»
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Наказ МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
Наказ МОН України «Про затвердження «Типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для-дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
Наказ МОН України «Про прийом дітей до 1 класу загальоосвітніх навчальних закладів»
Інструкція «Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
Лист МОН України «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»

Постанова «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах
Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Про харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Наказ МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
Положення «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу»
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про державну субвенцію на надання державної підтримки особам з ООП

Основним законодавчим документом в цій сфері є Постанова КМУ № 88 від 14.02.2017 р. «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

Субвенція — це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету України, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей.

Вказаною Постановою КМУ № 88 саме і встановлений порядок та умови механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі по тексту – субвенція).

Яким суб’єктам надається субвенція:

1) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в:

в закладах дошкільної освіти

закладах загальної середньої освіти

закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності

а саме:

дітям сліпим та із зниженим зором;

дітям глухим та із зниженим слухом;

дітям з тяжкими порушеннями мовлення;

дітям із затримкою психічного розвитку;

дітям з порушеннями опорно-рухового апарату;

дітям з порушенням інтелектуального розвитку;

дітям із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

На які ЦІЛІ спрямовується субвенція:

проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму,

УВАГА! На придбання таких засобів для осіб з особливими освітніми потребами, використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу субвенції.

За наявності у закладі декількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування.

Кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку: а саме видатки спрямовані на методичне, навчальне, програмне забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів.

ПРОЦЕДУРА отримання субвенції (розподіл між бюджетами):

– Головний розпорядник – Міністерство освіти

– Обласні бюджети та бюджет м. Київ

– Розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад пропорційно кількості осіб з особливими освітніми потребами!

– Остаточний розподіл коштів субвенції на бюджети територіальних громад

– передача на потреби навчальних закладів освіти.

Психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття

Психолого-педагогічні послуги – це групові та індивідуальні заняття, направлені на розвиток дитини з особливими освітніми потребами.

Корекційно-розвиткові послуги – це групові та індивідуальні заняття, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їхньої самостійності та відповідних компетенцій;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

ОБСЯГ ПОСЛУГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ/ ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ

Згідно чинного українського інклюзивного законодавства психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття передбачені в наступному обсязі:

Для дітей/ учнів 2 рівня підтримки

– 2 заняття на тиждень;

– закупівля обладнання (для проведення КРЗ та забезпечення допоміжними засобами) на 10% від загальної суми фінансової підтримки.

Для дітей/ учнів 3 рівня підтримки

– 4 заняття на тиждень;

– закупівля обладнання на 20 % від загальної суми фінансової підтримки.

Для дітей/ учнів 4 рівня підтримки

– 6 занять на тиждень;

– закупівля обладнання на 35 % від загальної суми фінансової підтримки.

Для дітей/ учнів 5 рівня підтримки

– 8 занять на тиждень;

– закупівля обладнання на 35 % від загальної суми фінансової підтримки.

СУБ‘ЄКТИ, якими проводяться психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги:

проводяться (надаються) фахівцями

а) із числа працівників закладу освіти

б) та у разі потреби – додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори.

Законодавством встановлений чіткий ПЕРЕЛІК основних фахівців, які мають проводити психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги це 2 групи спеціалістів :

Фахівці, які здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань:

– Освіта/Педагогіка за спеціальностями: (Дошкільна освіта, Початкова освіта, Спеціальна освіта,Фізична культура і спорт)

– Культура і мистецтво: (Хореографія, Музичне мистецтво)

– Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю: (Психологія)

– Охорона здоров’я за спеціальністю: (Фізична терапія / ерготерапія)

Та/або фахівці, що мають професійну кваліфікацію:

– Ерготерапевт, Лікар з лікувальної фізкультури, Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

– Вчителі початкової школи,

– Вихователі дошкільних закладів,

– Вчитель з корекційної освіти

– Вчитель-дефектолог

– Вчитель-логопед

– Вчитель-реабілітолог

– Практичний психолог

– Психолог

– Інструктор з трудової адаптації / Інструктор з трудової терапії

– Фахівець з фізичної реабілітації

ВИДИ психолого-педагогічних та корекційно-розвиткові послуги, які підлягають фінансуванню державної субвенції:

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

Корекція розвитку

Орієнтування у просторі

Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови

Корекція зору

Корекція та розвиток психофізичних функцій, використання елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, фото-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо

Логоритміка та інші

Оплата праці зазначених фахівців за проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється

а) за ставками погодинної оплати праці

б) щомісяця

в) на підставі актів приймання проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг).

До СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОРЕКЦІЇ психофізичного розвитку відносяться такі групи засобів:

комп’ютерне, мультимедійне, демонстраційне обладнання; комп’ютерні програми;

Засоби корекції ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами різного віку та з різними порушеннями психофізичного розвитку (дидактичні матеріали);

Корекційні засоби навчання для осіб з різними порушеннями (мовними, зору, слуху, опорно-рухового апарату, аутистичного спектра);

обладнання для кабінету психологічної реабілітації та ресурсної кімнати.

ВАЖЛИВО: Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

Корисні посилання:

 СЛОВНИК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/114048574392565/?d=n

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/128885089575580/?d=n

ПРО КОМАНДУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/127461256384630/?d=n

ЗМІНИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ З 2022 РОКУ (АНОНС)
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/131401689323920/?d=n

ОСВІТНІ ТРУДНОЩІ ЗА РІВНЯМИ
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/131440499320039/?d=n

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НОВІ РІВНІ ПІДТРИМКИ?
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/132983995832356/?d=n

ПРО ДЕРЖАВНУ СУБВЕНЦІЮ ОСОБАМ З ООП
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/134327615697994/?d=n

АДАПТАЦІЯ / МОДИФІКАЦІЯ
https://www.facebook.com/108864218244334/posts/134523275678428/?d=n