Методичний кабінет в дошкільному закладі

Для сучасного ДНЗ потрібні висококваліфіковані педагоги, які мають бути в постійному пошуку найбільш ефективних шляхів і засобів вирішення завдань навчання, виховання і розвитку дошкільнят, підготовки їх до навчан-ня у школі. Вирішення цих завдань потребує удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння педагогів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах педагога – вихователя, щоб він творчо впроваджував ідеї інтерактивного особистісно орієнтованого виховання і навчання, вихователь – методист має постійно шукати сучасні форми і методи роботи, залучати педагогів до активної діяльності. В.Сухомлинський говорив: « Одним з найслабших місць підготовки майбутнього педагога є те, що йому дають знання основ наук, тобто знання предмета, який він викладатиме, і майже не дають знань про те, як виховувати, як навчати дітей бути людьми». Саме вихователь-методист покликаний удосконалювати професійну майстерність педагогів, згуртовувати колектив на реалізацію творчих завдань виховання і розвитку дитини-дошкільника, використовуючи при цьому безцінні пласти педагогічної спадщини, сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду. Тож пропонований матеріал допоможе вам облаштувати методичний кабінет як інформаційно-методичний центр дошкільного навчального закладу.

І. Нормативно-правові та інструктивно-законодавчі документи:

 • Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
 • Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;
 • Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
 • Положення «Про психологічний кабінет дошкільних , загаль-ноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
 • Інструктивно – методичний лист – «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
 • Концепція екологічної освіти України;
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.

Виконання положень і рекомендацій, викладених у зазначених документах, необхідно здійснювати з урахуванням конкретних умов, термінів, складу і підготовки педагогічних працівників.
Форми, методи, прийоми і засоби організації, проведення та контролю методичної роботи мають творчо, постійно змінюватись, доповнюватись і збагачуватись сучасними досягненнями педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вимоги держави й суспільства.

 1. План роботи дошкільного закладу.
  Вихователь-методист на підставі загального плану складає власний календарний план роботи на квартал, в разі потреби на місяць, на тиждень.
 2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
 3. Книга проведення консультацій. В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації.
 4. Плани семінарів, семінарів-практикумів.
 5. Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визначається конкретною потребою дошкільного закладу, з метою поглиблення та розширення знань педагогів і є найоптимальнішою формою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 6. Розклад навчальних занять.
 7. Методичні розробки, конспекти занять, програми святкових дійств, розваг, вистав, матеріали з досвіду роботи, експериментальні дослідження, авторські розробки.
 8. Навчальні плани, програми.
 9. Накази про організацію методичної роботи, в яких визначається стислий аналіз ефективності системи і зміст методичної роботи за минулий навчальний рік, визначення методичних проблемних завдань, над якими буде працювати педагогічний колектив у наступному навчальному році.
 10. Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
 11. Матеріали з тематичної атестації з різних розділів програми (пам’ятки, матеріали моніторингу, довідки, накази, схеми аналізу і самоаналізу занять та навчально-виховних заходів тощо).

— Документація методичної ради дошкільного навчального закладу (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради), матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
— Матеріали діяльності методичних підструктур (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, гуртків, творчих звітів тощо).
— Документація школи молодого вихователя.
— Матеріали вивчення, узагальнення, поширення ППД.
— Тематичні папки (профільність груп, інноваційні педагогічні технології з організації навчально-виховної роботи, методики проведення занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів, зразки планування, документації вихователів і інших спеціалістів, матеріали ММК, рекомендації ОІПОПП тощо).
— Матеріали та методичні розробки сучасних занять.
— Методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в ДНЗ.
— Матеріали до методичної атестації з різних розділів програми (критерії оцінювання рівня досягнень і знань вихованців з певного розділу програми, аналітичні матеріали моніторингу, схеми аналізу та самоаналізу занять, навчально-виховних заходів, режимних процесів тощо).
— Матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
— Матеріали роботи з обдарованими дітьми.

1. Інформація про річні завдання, їх вирішення.
2. Новинки методичної літератури.
3. Скринька порад та пропозицій щодо поліпшення роботи дошкільного закладу.
4. Атестаційний куточок.
5. Стенд «Готуємо педраду».
6. Куточок молодого педагога.
7. Фотостенд «Авторитет педагогічної майстерності».
8. Стенд «Педагогічна панорама».

Атестаційний куточок сприяє забезпеченню реалізації принципу гласності в дошкільному закладі. У ньому передбачені:
— типове положення про атестацію педагогічних працівників України;
— графік атестації педагогічних працівників на п’ять років,
— наказ про створення атестаційної комісії та про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році;
— план засідань атестаційної комісії;
— взірець написання заяви;
— атестаційні картки педагогів з висновками попередніх атестацій.

На стенді «Готуємо педраду» заздалегідь вміщують матеріали для педагогів, які допоможуть педагогам підготуватися до педради;
— дата і година, о котрій відбудеться педагогічна рада;
— порядок денний;
— рішення попередньої педради;
— план педради;
— бібліографічний список літератури з даної теми.
У Куточок молодого педагога входять:
— орієнтовне перспективне планування роботи з дітьми різних вікових груп;
— взірці календарних планів навчально-виховної роботи;
— взірці звітів, конспектів занять, сценаріїв свят та розваг;
— матеріали роботи педагогів ДНЗ району, області;
— методичні поради з різних розділів програми;
— бібліографічний список літератури.
Для порад і пропозицій працівників щодо роботи педагогічного кабінету та дошкільного закладу в куточку педагога є скринька «Що? Де? Коли? Як?» Поради та пропозиції обліковуються і враховуються адміністрацією для поліпшення роботи дошкільного закладу.

Стенди «Авторитет педагогічної майстерності», «Педагогічна панорама» висвітлюють у фотографіях роботу кожного педагога, допомагають вихователям обмінюватись досвідом з проблемних питань.
Методична література зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і в лотках, що допомагає педагогам швидко дібрати відповідні матеріали.
Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення тематичної картотеки за розділами програми. В ній вказується тема, програмовий зміст, рекомендована література. Така картотека дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять. Доцільною і необхідною є картотека на всю наявну в кабінеті методичну літературу, періодичні видання і навчальні посібники.

– результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, тестування, діагностика рівня професійних утруднень, циклограми);
— моніторинг педагогічної діяльності вихователів, музкерівників та інших спеціалістів (анкетування, результати аналізу та самоаналізу занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів);
— матеріали атестації педагогічних працівників, роботи з молодими спеціалістами

– річні та перспективні плани проходження підвищення кваліфікації та атестації педагогів;
— накази про атестацію педагогічних працівників;
— заяви, атестаційні листи за 5 років;
— матеріали засідань атестаційної комісії, протоколи;
— заходи з підготовки й проведення атестації педпрацівників;
— плани роботи з педагогами, які отримали рекомендації під час атестації;
— показники підсумків атестації педпрацівників за навчальний рік (див. до-даток №1);
— перелік рекомендованих тем для написання докурсової роботи;
— звіти педагогів про виконання до і післякурсових завдань.

– основні напрямки роботи з батьками та механізми реалізації окре-слених завдань у різних формах співпраці з родинами;
— структура роботи ДНЗ з сім’єю;
— матеріали виховної роботи;
— плани роботи і графіки проведення занять.

– матеріали впровадження у практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій;
— матеріали перспективного педагогічного досвіду;
— матеріали дослідно-експериментальної діяльності закладу;
— банк даних про педагогів, які працюють в інноваційному режимі;
— банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;
— банк даних діючих програм, освітніх інноваційних технологій і методик;
— картотека перспективного педагогічного досвіду;
— картотека нормативних документів про дошкільну освіту;
— картотека психолого-педагогічної літератури;
— картотека методичної літератури;
— картотека педагогічних працівників закладу;
— аудіо-відеотеки кращих освітянських напрацювань ДНЗ;
— виставка новинок методичної літератури, ППД, впровадження педагогічних технологій;
— підшивки інструктивних збірників МОН України, періодичних педагогічних видань;
— науково-методична література (виставка, картотека);
— технічні засоби навчання